A magyarországi 15–64 éves cigány népesség nyolcvan százalékának még mindig csupán legfeljebb általános iskolai végzettsége van, miközben a “nem cigány” lakosság esetében ez az arány csupán 20 százalék. Egyebek között ez a képzettségbeli hátrány érvényesül a munkaerőpiacon is: a legfrissebb adatok szerint 2015-ben a munkaképes cigányoknak 39 százaléka volt foglalkoztatott, szemben a magyarok 65 százalékos mutatójával. Az adatokat a Központi Statisztikai Hivatal friss, Munkaerőpaci helyzetkép címet viselő elemzése ismer­teti. A kiadvány legfontosabb adatforrását jelentő munkaerő-felmérés háttérválto­zói között 2014 óta szerepel az etnikai hovatartozás, amely lehetővé teszi, hogy a “cigány és nem cigány” népesség munkaerőpiaci jelenlétén túl a foglalkoztatás milyenségében megmutatkozó különbségeket is megismerjük.

Pedig járnak ők iskolába, itt a bizonyíték…

Munkanélküliként a cigányok 16 százalékát tartják nyilván, míg inaktívnak 45 százalékuk számít, szemben a “nem cigányok” 4, illetve 31 százalékos mutatóival. A nemek közötti munkaerőpiaci esélyegyenlőtlenség is jóval magasabb a cigányok esetében: a munkaképes korú cigány nőknek még mindig kevesebb mint 30 százaléka foglalkoztatott, ami alig valamivel több a magyar nőket jellemző arány felénél. A mutatók annak ellenére alakultak így, hogy az átlagosnál lényegesen rosszabb egészségi állapotuk miatt a cigányok átlagéletkora alacsonyabb a többiekénél, míg a fiatalok aránya nagyobb.
Az elemzés ugyanakkor megjegyzi, hogy 2015-ben az előző évihez képest javultak a cigányok foglalkoztatási mutatói, sőt a javulás mértéke felülmúlta a magyar népességre jellemzőt. Igaz, ez jórészt a közfoglalkoztatás bővülésének köszönhető: a dolgozó cigányok 42 százaléka közfoglalkoztatás keretében dolgozott 2015-ben, így minden ötödik közfoglalkoztatott cigány volt.


Százból egy szerez diplomát
Az iskolai végzettségre vonatkozó részletes adatok szerint a 15–64 éves cigányok közel 16 százaléka még az általános iskolát sem fejezte be 2015-ben, és további 63 százalékuk is csak alapfokú végzettséggel rendelkezett, a “nem cigány” népesség esetében ez az arány mind­össze 1, illetve 19 százalék volt. A szakiskolát, szakmunkásképzőt végzettek arányában a legkisebb a különbség (a cigányok 15 százalékának, a magyarok 25 százalékának volt ez a végzettsége 2015-ben), ám míg a cigány népesség esetében ez a legmagasabb végzettség, amit a még viszonylag nagyobb részük elér, a “nem cigányoknál” ez koránt sincs így. Míg a munkaképes korú magyarok több mint egyharmadának érettségi a legmagasabb iskolai végzettsége, addig ezt alig minden huszadik cigány mondhatja el magáról. Diplomával minden ötödik magyar rendelkezett, a cigányok között csak minden századiknak van felsőfokú végzettsége.

A munkaerőpiaci hátrányhoz hozzájárul a lakóhely szerinti megoszlás is. A cigány népesség 52 százaléka a legkedvezőtlenebb foglalkoztatási helyzetű Észak-Magyarországon, illetve Észak-Alföldön élt tavaly, illetve a cigányok a teljes népességnél nagyobb arányban élnek községekben (ezen belül is az aprófalvas térségekben), ahol eleve szűkösebb a munkahelykínálat.
A kedvezőtlen munkaerőpiaci jellemzők kihatnak a cigány családokban nevelt gyermekek élethelyzetére, jövőbeni kilátásaira is. 2015-ben Magyarországon a magyar gyermekek 92,6 százaléka olyan családban élt, ahol legalább egy kereső volt, a cigány gyerekek körében azonban ez az arány mindössze 67,8 százalékos volt, és a dolgozó cigány családfők többsége is csak igen alacsony jövedelmet biztosító munkát végzett, így közfoglalkoztatott vagy minimálbért kereső volt. Az, hogy a családi pótlék, illetve a szociális juttatások összege évek óta változatlan, szintén nem segíti a cigány családok jövedelmi felzárkózását – jegyzik meg a kutatók. (Azt viszont már nem jegyzik meg, hogy az sem segítené, ha magasabb lenne, csak a kocsmárosok és a kábítószer-árusok bevétele növekedne – a szerk.)
“Diszkrimináció” – vajon miért alakulhatott ki?…
A felmérés során vizsgálták azt is, kiket ér diszkrimináció a munkaerőpia­con. Az eredmények szerint a hátrányos megkülönböztetést leggyakrabban a cigányok szenvedik el: 52 százalékuk jelezte, hogy érte már ilyen élete során, és 45 százalékuk szerint ennek oka a származása volt. Alacsony iskolai végzettséggel párosulva a cigány származás még kedvezőtlenebb helyzetet eredményez. A cigányok közel 50 százaléka érzékelt hátrányos megkülönböztetést munkakeresésnél, de munkavégzés során, elbocsátáskor és a hivatali ügyintézéskor is egyötödük került ilyen helyzetbe. A KSH szerint az alacsony iskolai végzettség származástól függetlenül magas diszkriminációs kockázatot jelent, a cigányok esetében azonban a középfokú végzettség sem csökkenti ennek esélyét, a diszkriminációs érintettség hasonlóan magas a szakmunkás végzettséggel, illetve az érettségivel rendelkezők körében is.
A munkanélküliek esetében szintén nagyobb az esélye a hátrányos megkülönböztetésnek, 37 százalékuk élt már meg ilyen helyzetet. A közfoglalkoztatottakat is az átlagosnál nagyobb mértékben diszkriminálják: míg a foglalkoztatottak 12 százalékát érte hátrányos megkülönböztetés, addig a közmunkások 35 százalékát. Ha a háztartásban van olyan, aki a nyílt munkaerőpiacon dolgozik, az jelentősen csökkenti a többi családtag diszkriminációs esélyét is. A közfoglalkoztatotti státus azonban nem jelent ugyanilyen védelmet a hátrányos megkülönböztetéssel szemben.
Érdekesség egyébként, hogy – amint azt az Észak-Magyarország című lap a hétvégén írta – a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Csenyéte az ország legszegényebb települése. A faluban egy év alatt keresnek annyit az emberek, mint a Pest megyei Telkiben egy hónap alatt.
(MNO korrigálva, kuruc.info)